Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Logowanie do nowego systemu dostępne od 1 października

Ogólne Warunki Handlowe


 1. Postanowienia Ogólne
  1. Firma CLICK-GAMES Mateusz Kmiecik, adres: Białawoda 97 33-312 Łososina Dolna, NIP: 7343511749, REGON: 362851000 ("CLICK-GAMES") jest m.in operatorem gier online ("Gier") udostępnionych pod różnymi adresami internetowymi (domenami, ich subdomenami oraz aliasami tych domen). Użytkownicy ("Użytkownicy", "Gracze") mają możliwość korzystania z Gier w przeglądarce internetowej.
   Usługi związane z Grami, w tym dostęp do forów, czatów, a także do umieszczania przez Użytkowników treści, takich jak teksty, zdjęcia, animacje, oraz do korzystania z systemu wiadomości w Grach (zwanych dalej łącznie "Usługami") podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym ("OWH"). Z OWH można zapoznać się na stronach internetowych Gier. W każdej chwili możliwy jest również wgląd w treść OWH i ich wydrukowanie. Poza OWH, Użytkowników obowiązują zasady i instrukcje do poszczególnych Gier ("Zasady"), jeżeli są one opublikowane na stronach www Gier. W przypadku gdy postanowienia OWH są sprzeczne z zasadami lub instrukcjami poszczególnych Gier, za wiążące uznaje się postanowienia OWH.
  2. Poprzez akceptację postanowień OWH strony zawierają między sobą Umowę. Użytkownik akceptuje postanowienia OWH przez zaznaczenie pola przy tekście "Akceptuję OWH" (lub podobnym) i kliknięcie przycisku rejestracji.
  3. CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do zmian OWH oraz innych warunków ze skutkiem na przyszłość. Każdorazowe wprowadzenie zmian będzie wymagało zgody Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w OWH podczas logowania się do danej Gry, poprzez system pocztowy danej Gry lub drogą elektroniczną na ostatni podany przez Użytkownika adres e-mail. Jeżeli w ciągu 8 tygodni od otrzymania informacji o zmianach („Okres Wypowiedzenia”) Użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w formie pisemnej (np. poprzez wiadomość e-mail lub listownie), wówczas uznaje się to za wyrażenie zgody na zmiany.
  4. Jeżeli Użytkownik nie wyśle zespołowi CLICK-GAMES sprzeciwu wobec zmian OWH podczas Okresu Wypowiedzenia lub będzie korzystał z Gry mimo wejścia w życie zmian, wówczas Użytkownik taki będzie podlegał nowym, zmienionym OWH.

   Jeżeli Użytkownik sprzeciwi się zmianom w ciągu Okresu Wypowiedzenia, wówczas obie strony będą miały prawo do wypowiedzenia Umowy lub Umowy Premium zgodnie z art. VIII niniejszych OWH, a po upłynięciu ewentualnego Okresu Wypowiedzenia do usunięcia konta Użytkownika. Ewentualne zakupione przez Użytkownika przed Okresem Wypowiedzenia odpłatne usługi zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części lub zapisane na konto innej Gry. W swoich powiadomieniach CLICK-GAMES będzie zwracać uwagę na zmiany OWH, możliwość sprzeciwu lub wypowiedzenia, a także terminy i skutki prawne, w szczególności skutki braku wyrażenia sprzeciwu.
 2. Zawarcie Umowy
  1. Użytkownik ma prawo zawrzeć z CLICK-GAMES umowę o darmowe korzystanie z Gier (zwaną dalej „Umową”). Użytkownik nie ma natomiast prawa do roszczeń względem Umowy ani względem korzystania z Usług oraz Usług Premium. Umowa może zostać wypowiedziana przez CLICK-GAMES lub przez Użytkownika w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyn, a świadczenie Usług przerwane – również w dowolnej chwili i bez podania przyczyn.
  2. Użytkownik, który nie ukończył 18 lat oświadcza, że jego prawni opiekunowie zapoznali się z OWH wraz z Użytkownikiem i zgadzają się na korzystanie z Gier przez Użytkownika.
  3. Umowa o bezpłatne korzystanie z Usług („Umowa”) wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez CLICK-GAMES podanych w formularzu rejestracji danych Użytkownika, uruchomienia przez CLICK-GAMES konta Użytkownika oraz akceptacji niniejszych OWH przez Użytkownika. Zgodnie z art. I pkt. 2. Umowa jest darmowa.
  4. Poza usługami bezpłatnej Umowy zgodnie z art. II pkt. 3., CLICK-GAMES świadczy również Usługi odpłatne („Usługi Premium”). Użytkownik ma prawo, lecz nie jest zobowiązany, do korzystania z Usług Premium. Przed nabyciem Usługi Premium Użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty. Szczegóły dotyczące Usług Premium, w szczególności zawieranie umowy, opis danych Usług Premium, ich odpłatność i informacje o możliwości odwołania się, opisane są w art. VII – „Umowa Premium”.
  5. Umowa zawierana jest z firmą CLICK-GAMES Mateusz Kmiecik, adres: Białawoda 97 33-312 Łososina Dolna. Więcej informacji o CLICK-GAMES, w szczególności dane kontaktowe można znaleźć na stronach Gier w zakładce „Kontakt”.
 3. Konta
  1. W ramach Umowy Użytkownik otrzymuje konto Użytkownika („Konto”). Przy pomocy Konta Użytkownik może zarządzać Grami i edytować swoje dane. Konto można założyć na stronach www poszczególnych Gier.
  2. Podczas zakładania Konta w Grach Użytkownik otrzyma możliwość wyboru nazwy gracza jako pseudonimu, którym będzie posługiwał się w Grach („Nazwa”). Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw do przydziału konkretnej Nazwy. CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia bez zgody Użykownika wybranej przez niego Nazwy z przyczyn technicznych, etycznych lub prawnych.
  3. Zabrania się przekazywania Konta innym osobom, nieodpłatnie lub odpłatnie, bez uzyskania wyraźnej zgody CLICK-GAMES.
  4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w jednym Uniwersum Gry (Gry są podzielone na obszary, zwane Uniwersami). Na Konto można logować się poprzez stronę www danej Gry. Korzystanie z wielu Kont przez jednego Użytkownika w jednym Uniwersum Gry jest zabronione i może skutkować natychmiastowym zablokowaniem Użytkownika lub nadzwyczajnym wypowiedzeniem Umowy. Jakiekolwiek roszczenia Użytkownika są w takim przypadku wykluczone.
  5. Użytkownik będzie utrzymywał dane logowania, hasła i inne dane dostępu (zwane dalej łącznie „Danymi Dostępu”) w tajemnicy i niezwłocznie powiadomi CLICK-GAMES w przypadku, gdy osoba trzecia pozna Dane Dostępu lub w wypadku podejrzeń co do wystąpienia takiej sytuacji. W takich przypadkach Użytkownik zmieni Dane Dostępu lub pozwoli zmienić je zespołowi CLICK-GAMES. CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik odzyska prawo do korzystania z Usług, gdy tylko, według oceny CLICK-GAMES, ryzyko nadużyć Danych Dostępu Użytkownika przez osoby trzecie zostanie wykluczone.
  6. Jeżeli osoba trzecia będzie korzystać z Konta Użytkownika, ponieważ z jego winy uzyskała ona dostęp do Danych Dostępu Użytkownika, wówczas będzie to traktowane tak, jakby to Użytkownik osobiście korzystał z Konta.
  7. Zabronione jest korzystanie z Konta innego Użytkownika, chyba że Zasady danej Gry stanowią inaczej.
  8. W przypadku podejrzeń, że Dane Dostępu zostały przejęte przez osoby trzecie, CLICK-GAMES ma prawo, ale nie obowiązek, do niezapowiedzianej zmiany Danych Dostępu lub zablokowania Konta. CLICK-GAMES niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i na żądanie, po upłynięciu odpowiedniego czasu, przekaże Użytkownikowi nowe Dane Dostępu. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń w przypadku tymczasowej blokady Konta lub zmiany Danych Dostępu.
  9. CLICK-GAMES ma prawo usuwać nieaktywne Konta zgodnie z Zasadami danej Gry. W takich przypadkach Umowa zostaje rozwiązana automatycznie.
 4. Wymagania sprzętowe
  1. Użytkowanie Gier możliwe jest tylko przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem („Urządzenie”). Do oprogramowania tego zalicza się przeglądarka internetowa, połączenie z Internetem, system operacyjny, ewentualne dodatki, oraz tzw. klient konieczny do korzystania z danej Gry. Koszty takiego oprogramowania, jego instalacji, jak również połączenia z Internetem ponosi Użytkownik. Utrzymanie Urządzenia w stanie umożliwiającym korzystanie z Gier należy do Użytkownika. CLICK-GAMES nie oferuje w tym względzie pomocy technicznej.
 5. Zakres oferty
  1. CLICK-GAMES udostępnia Gry i pozostałe Usługi w zakresie swoich możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Z Gier może korzystać każdy Użytkownik, który zawarł z CLICK-GAMES Umowę i tym samym posiada Konto.
  2. Wszystkie oferowane przez CLICK-GAMES Gry, Usługi, Usługi Premium, jak również Przedmioty i waluty w Grach, będą, według uznania CLICK-GAMES, przerabiane i aktualizowane, aby były atrakcyjne dla możliwie największego kręgu Użytkowników. Aby brać udział w Grach, wszyscy Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z tej samej wersji Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów oraz waluty. W związku z tym Użytkownik ma możliwość korzystania z danej Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów i waluty tylko w przypadku posiadania aktualnej wersji danej Gry.
  3. CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do przerwania obsługi Gier lub jakichkolwiek ich części bez podania powodu.
  4. W przypadku problemów technicznych, naruszenia oferty wskutek działań osób trzecich lub podobnej sytuacji prowadzącej do powstania nieprawidłowości w ofercie kierowanej do Użytkownika, CLICK-GAMES wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ewentualnej umowy oraz zażądania zwrotu udzielonych Użytkownikowi Usług w zamian za zwrot wpłaconej przez Użytkownika kwoty, a w szczególności zwrotu przyznanych Użytkownikowi punktów Premium. Takie samo prawo przysługuje Użytkownikowi.
 6. Umowa Premium
  1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Premium („Umowa Premium”), następuje po wyborze Usługi Premium przez kliknięcie przycisku „Zapłać” (lub podobny) oraz akceptacji Usługi przez wysłanie zespołowi CLICK-GAMES potwierdzenia pocztą w Grze lub e-mailem.
  2. Do Usług Premium należy w szczególności, lecz nie wyłącznie, udostępnienie wirtualnej waluty w Grze (np. punktów Premium, Gorwenów), umożliwiającej dostęp do dodatkowych korzyści oraz zakup wirtualnych dóbr („Przedmiotów”).
  3. Nabycie Usług Premium dotyczy treści, funkcji i wymagań Usług Premium dostępnych w chwili złożenia zamówienia na stronach www CLICK-GAMES oraz w odpowiednich koszykach towarów, a także treści, funkcji i wymagań Usług Premium określonych w otrzymanym potwierdzeniu nabycia tych Usług.
  4. Z reguły Użytkownik może korzystać z Przedmiotów przez określony czas. W toku Gry Użytkownik może utracić przedmioty poprzez zniszczenie ich lub utratę na rzecz innego Użytkownika.
  5. Usługi Premium można nabywać tylko poprzez każdorazowe zamówienie. Nie istnieje możliwość złożenia zlecenia stałego ani uiszczania regularnych wpłat w celu nabycia Usług Premium.
  6. W formularzu zamówienia Usług Premium Użytkownik ma obowiązek wyboru kraju, w którym znajduje się jego siedziba, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Na podstawie tego oświadczenia Użytkownikowi przedstawiona zostanie oferta zawierająca cenę, w którą wliczone są ewentualne podatki.
  7. Za cenę Usługi Premium uznaje się jej cenę w chwili złożenia zamówienia w odpowiednich koszykach towarów oraz cenę widoczną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W ceny wliczone są ewentualne podatki.
  8. Część opłat i kosztów pobieranych przez niektórych operatorów płatności może nie być wliczona w podaną cenę. Jeżeli wybrany przez Użytkownika operator płatności będzie żądał dodatkowych opłat lub pokrycia kosztów, Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony. Przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić operatora płatności. CLICK-GAMES nie ma wpływu na narzucane przez operatora płatności opłaty lub koszty. Wiążących prawnie informacji o pobieranych opłatach i kosztach może udzielić wyłącznie dany operator płatności.
  9. Symulowane w Grach waluty (np. Gorweny) stanowią Usługi Premium i nie są prawdziwymi pieniędzmi. Wymiana Usług Premium (m.in. wirtualnych walut) z powrotem na prawdziwe pieniądze możliwa jest tylko wówczas, gdy CLICK-GAMES na stałe i całkowicie zawiesi obsługę swoich stron www. W takim wypadku zapłacona przez Użytkownika kwota zostanie mu zwrócona w odpowiedniej części, która to część nie została jeszcze wykorzystana do odblokowania Usług Premium lub Przedmiotów.
  10. Za zakup Usług Premium Użytkownik płaci z góry.
  11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec CLICK-GAMES za wszelkie koszty związane z anulowaniem transakcji lub ponownym obciążeniem, np. ze względu na brak środków na koncie. W takich sytuacjach Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty związane z taką opłatą (np. opłaty pobierane przez operatora płatności). CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do pobrania tych opłat łącznie z początkową opłatą za Usługę Premium z Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie powstała lub miała niższą wartość.
  12. W przypadku zwlekania z płatnością CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Użytkownika i zablokowania jego Konta. Nie ma to wpływu na obowiązek uiszczenia płatności przez Użytkownika. W okresie tym nie zostaną naliczone żadne opłaty za świadczenie usług. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie powstała lub miała niższą wartość.
  13. W ramach aktualizacji Gier zgodnie z art. V pkt. 2. i art. V pkt. 3. niniejszych OWH, CLICK-GAMES zastrzega sobie przyszłe prawo do wprowadzania nowych, jak również zmiany i usuwania dotychczasowych Usług Premium, Przedmiotów lub walut. W przypadku takich zmian lub przerwania Usług, CLICK-GAMES pozostawi Użytkownikowi ustalony wcześniej okres czasu na wykorzystanie punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut. Ponadto CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi zamiany punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut na bony, które można wykorzystać w inny sposób. W przypadku usunięcia danej Gry, Użytkownik ma prawo do zamiany odpłatnie nabytych punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut (po faktycznym usunięciu danej Gry) na bony, które można wykorzystać w innych Grach. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń.
  14. CLICK-GAMES ma prawo do zmiany cen Usług Premium według własnego uznania.
  15. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 7. Prawo do odwołania, pouczenie dotyczące odwołania Usług Premium
  1. Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez podania powodu w ciągu 14 dni. 14-dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.
  2. Aby wypowiedzieć umowę, należy przesłać zespołowi CLICK-GAMES (CLICK-GAMES Mateusz Kmiecik; adres: Białawoda 97 33-312 Łososina Dolna; e-mail: support@gorwen.pl) jednoznaczne oświadczenie (np. wysłany pocztą list lub e-mail) o decyzji rozwiązania Umowy.
  3. Dla zachowania ważności okresu wypowiedzenia wystarczy terminowe wysłanie wypowiedzenia.
  4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, firma CLICK-GAMES jest zobowiązana zwrócić wszystkie otrzymane od Użytkownika opłaty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z tego, że Użytkownik wybrał inny sposób dostawy, niż oferowaną przez CLICK-GAMES ekonomiczną dostawę standardową) bezzwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarło do nas wypowiedzenie. CLICK-GAMES zwróci należne opłaty stosując ten sam środek płatności, z którego skorzystał Użytkownik podczas pierwotnej transakcji, chyba że CLICK-GAMES ustali z Użytkownikiem inny sposób zwrotu. W żadnym wypadku zwrot nie spowoduje dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
  5. Prawo do wypowiedzenia Umowy wygasa przed upływem wspomnianego terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik rozpocznie wykonywanie Umowy przed upływem tego terminu, jak również potwierdzi przyjęcie do wiadomości i wyrazi zgodę na to, że w przypadku rozpoczęcia wykonywania Umowy, utraci prawo do wypowiedzenia Umowy.
 8. Czas trwania Umowy i wypowiedzenie Umowy
  1. Umowa i/lub Umowa Premium zostaje zawarta między Użytkownikiem a CLICK-GAMES na czas nieokreślony, chyba że postanowienia konkretnej oferty CLICK-GAMES stanowią inaczej. Świadczenie Usług Premium może podlegać innym postanowieniom.
  2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, ale może być wypowiedziana w każdej chwili bez podania powodu.
  3. Umowa Premium może być wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez CLICK-GAMES lub przez Użytkownika z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w trybie zwyczajnym nie wymaga podania powodu.
  4. Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia Umowy lub Umowy Premium w dowolnej chwili z ważnego powodu.
  5. CLICK-GAMES ma szczególne, lecz nie wyłączne prawo do wypowiedzenia Umowy lub Umowy Premium z ważnych powodów, gdy:
   1. Użytkownik zalega z płatnością co najmniej 5 PLN i, pomimo upomnień, nie reguluje płatności;
   2. Użytkownik zadłuża swoje Konto zgodnie z art. VI pkt. 12. i nie reguluje zadłużenia, mimo ponagleń ze strony CLICK-GAMES;
   3. mimo upomnień, Użytkownik łamie Zasady gry, prawo lub postanowienia OWH;
   4. Użytkownik popełnia czyn karalny lub narusza postanowienia art. IX lub art. X pkt. 3. i nie zadośćuczyni takiemu naruszeniu mimo ponagleń i upłynięcia określonego terminu zadośćuczynienia lub ponownie narusza postanowienia mimo upomnień.
  6. Jeżeli dana Gra nie uwzględnia możliwości wypowiedzenia (np. funkcji usunięcia Konta), wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (list, e-mail). Takie wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym wymaga podania powodu wypowiedzenia.
  7. Ze względów technicznych, całkowite usunięcie Konta i danych Użytkownika następuje z kilkudniowym opóźnieniem.
  8. W przypadku zwyczajnego wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub wypowiedzenia przez CLICK-GAMES z podaniem ważnego powodu, z chwilą wejścia w życie wypowiedzenia Użytkownik traci prawo do odzyskania uiszczonych płatności. Użytkownik ma prawo korzystać z punktów Premium i odpłatnie nabytych Przedmiotów aż do wejścia w życie wypowiedzenia. Po wejściu w życie wypowiedzenia Użytkownik nie ma prawa wysuwać wobec CLICK-GAMES żadnych roszczeń o zwrot, w szczególności o zwrot niewykorzystanych Usług Premium. W takim wypadku Użytkownik traci również prawo ubiegania się o świadczenie Usług Premium. Ponadto firma CLICK-GAMES jest upoważniona żądać od Użytkownika uiszczenia opłat za wszelkie nieuregulowane należności (w szczególności za zamówione Usługi Premium). Nie narusza to prawa Użytkownika do próby udowodnienia, że strata nie powstała lub powstała w mniejszym stopniu.
 9. Bezpieczeństwo, cheating
  1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania, ani innych procedur mogących zakłócić pracę systemów CLICK-GAMES. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych środków, które mogą spowodować przeciążenie systemów. Niedozwolone jest korzystanie ze specjalnego oprogramowania (np. skryptów), w szczególności służącego do regularnego lub automatycznego sterowania Grami lub poszczególnymi ich funkcjami (boty, makra), jak również programów do odtwarzania lub analizy Gier.
  2. Zabrania się wykorzystywania tzw. bugów lub błędów w programowaniu Gier do czerpania korzyści dla siebie i/lub innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszystkie wykryte bugi i błędy zespołowi CLICK-GAMES. Jeżeli Użytkownik zdążył już czerpać korzyści z błędu, wówczas, o ile to możliwe, powinien je zwrócić. Umyślne czerpanie korzyści z bugów lub błędów, jak również publikowanie sposobu ich wykorzystania w Internecie lub na urządzeniu przenośnym, może być podstawą nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy i usunięcia Konta.
  3. Zabrania się korzystania z oprogramowania umożliwiającego tzw. datamining lub gromadzącego w inny sposób informacje związane z Grami.
  4. Zabrania się korzystania z Przedmiotów poza Grami, kupowania lub sprzedawania Przedmiotów za prawdziwe pieniądze oraz wymieniania się nimi.
 10. Obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik oświadcza, że podczas rejestracji i w ramach użytkowania Usług Premium przekazał CLICK-GAMES prawdziwe i pełne dane o sobie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać CLICK-GAMES o wszelkich zmianach tych danych i potwierdzać ich poprawność na żądanie CLICK-GAMES.
  2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w OWH, w instrukcjach do Gier, jak również stosować się do wszelkich zaleceń CLICK-GAMES, jej pracowników, wykonawców i podwykonawców. Dotyczy to także zaleceń administratorów i moderatorów na forach Gier.
  3. Ponadto, niedozwolone są wszelkie czynności, które mogą zakłócić funkcjonowanie Gier i relacje pomiędzy Użytkownikami. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:
   1. wybierać Nazwy Użytkownika, która narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa osobiste, nazwy towarowe, nazwy firmowe itp.) lub wykracza poza dobre obyczaje, np. narusza uczucia religijne, jest rasistowska lub w inny sposób dyskryminująca. CLICK-GAMES jednoznacznie potępia tego typu zachowania.
   2. wybierać jako Nazwy Użytkownika adresu e-mail lub adresu internetowego.
   3. podszywać się pod kogoś innego.
   4. zamieszczać obraźliwych, dokuczliwych, zawierających groźby lub oszczerczych treści lub linków do stron osób trzecich zawierających tego rodzaju treści, niezależnie od tego, czy dotyczą one innych Użytkowników, pracowników CLICK-GAMES, czy też innych osób lub podmiotów.
   5. zamieszczać treści dyskryminujących (np. słów nienawiści wobec jakichkolwiek grup, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, płciowym, wiekowym, statusu weterana lub orientacji seksualnej), politycznych, nieobyczajnych, niemoralnych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, nakłaniających do przemocy, seksistowskich, ekstremistycznych treści lewicowych lub prawicowych oraz treści naruszających prawo, w szczególności prawo mające na celu ochronę dzieci i młodzieży, linków stron osób trzecich zawierających takie treści, a także reklamowania, oferowania i rozprowadzania produktów naruszających powyższe zasady.
   6. łamać lub namawiać do łamania obowiązującego prawa, lub zamieszczać linków przekierowujących do tego rodzaju treści.
   7. bez upoważnienia zamieszczać, powielać i szerzyć treści chronionych prawem (np. prawem autorskim, firmowym, patentowym lub prawem o wzorach użytkowych) lub udzielać do nich dostępu. Reklamować, oferować lub rozprowadzać produktów lub usług.
   8. podejmować lub propagować nieuczciwej konkurencji, w tym marketingu wielopoziomowego.
   9. nakłaniać innych Użytkowników do podania danych osobowych w celach komercyjnych, niezgodnych z prawem lub w celu zdobycia danych dostępu Użytkowników.
   10. organizować lub reklamować działań komercyjnych osób trzecich (również poprzez linki), takich jak ogłoszenia, gry z nagrodami, konkursy, losowania, transakcje wymienne, piramidy finansowe itp.
   11. powielać i udostępniać podobizny innej osoby bez pisemnej zgody takiej osoby.
   12. udostępniać danych osobowych i danych poufnych bez upoważnienia.
   13. korzystać z Usług w celach zarobkowych.
   14. publikować ani propagować treści, które mogą powodować uszkodzenia sieci, serwerów lub innych elementów infrastruktury programów, zakłócać ich pracę lub atakować je (np. poprzez rozprzestrzenianie robaków, trojanów, wirusów, oprogramowania spyware, oprogramowania do phishingu itp.).
  4. Umyślne umieszczanie fałszywych lub niedozwolonych treści, treści naruszających postanowienia art. IX i art. X pkt. 3. lub nadużywanie danych może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Ponadto CLICK-GAMES zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych na tle powyższych działań.
  5. CLICK-GAMES ma prawo usuwać zamieszczane przez Użytkowników treści. Odnosi się to zwłaszcza do treści naruszających postanowienia OWH.
 11. Udzielenie praw
  1. Umieszczając w Grach lub na obsługiwanych przez CLICK-GAMES forach informacje w formie tekstów, zdjęć, grafik, filmów, linków, muzyki itd. (zwanych łącznie „Treściami”), Użytkownik udziela CLICK-GAMES nieodpłatnie zwyczajnego, nieograniczonego przestrzennie prawa do powielania i publikowania Treści w Grach i na obsługiwanych forach. Odpowiedzialność za Treści te ponosi Użytkownik. CLICK-GAMES nie ma kontroli nad Treściami i nie utożsamia się z nimi. CLICK-GAMES nie sprawdza Treści przed ich publikacją. Jeżeli CLICK-GAMES dowie się o łamiących prawo Treściach lub treściach niezgodnych z art. X pkt. 3., wówczas zostaną one niezwłocznie usunięte.
  2. Użytkownik zwalnia CLICK-GAMES z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, które inni Użytkownicy lub osoby trzecie mogą mieć wobec CLICK-GAMES w związku z naruszeniem ich praw poprzez zachowanie Użytkownika i/lub zamieszczone przez Użytkownika Treści lub informacje. Użytkownik zwróci CLICK-GAMES wszelkie powstałe w ten sposób koszty, w szczególności ewentualne koszty procesowe, na które Użytkownik narazi CLICK-GAMES. Nie ma to wpływu na pozostałe prawa i roszczenia odszkodowawcze CLICK-GAMES. Powyższe obowiązki nie dotyczą Użytkownika, który nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści naruszających prawa osób trzecich, Użytkownik na własny koszt udzieli firmie CLICK-GAMES według jej uznania prawa do wykorzystywania tych treści lub zmieni je na nienaruszające tych praw. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez użytkowanie Usług, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zaprzestać łamiących postanowienia Umowy i/lub prawo działań na żądanie CLICK-GAMES.
 12. Dostępność
  1. CLICK-GAMES gwarantuje dostępność Gier przez 95% czasu w skali roku. Czas ten nie uwzględnia okresowych konserwacji Gier, które możliwe są tylko w trybie offline, jak również przerw spowodowanych siłą wyższą, manipulacją osób trzecich lub innymi problemami, na które CLICK-GAMES i jej podwykonawcy nie mają wpływu. CLICK-GAMES odpowiada za niedostępność Gier tylko w przypadku celowego powodowania niedostępności, rażącego zaniedbania lub spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia.
 13. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
  1. W ramach Umowy Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z aktualnych wersji Gier. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferowane przez CLICK-GAMES Gry – jak każde oprogramowanie – nie są pozbawione błędów.
  2. Po wykryciu braków, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zgłosić. Brak taki należy dokumentować w formie pisemnej i przesyłać do zespołu CLICK-GAMES (listem lub e-mailem). Przed zgłoszeniem ewentualnego błędu Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi stronami pomocy i wątkami na forum.
  3. Gwarancja nie obejmuje braków spowodowanych działaniami zewnętrznymi, błędami użytkowania lub siłą wyższą.
  4. W miarę możliwości Użytkownik zobowiązuje się współpracować z CLICK-GAMES w celu usunięcia braków.
  5. Z zasady CLICK-GAMES zrzeka się odpowiedzialności innej, niż opartej na poniższych postanowieniach.
   Firma CLICK-GAMES odpowiada za roszczenia o rekompensatę i roszczenia odszkodowawcze (zwane łącznie „Roszczeniami”) z tytułu naruszeń umownych i innych obowiązków tylko w przypadku:
   1. umyślnego działania na szkodę lub rażącego zaniedbania,
   2. nieostrożnego lub umyślnego spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia,
   3. nieostrożnego lub umyślnego naruszenia istotnych obowiązków umownych,
   4. przejęcia gwarancji jakości,
   5. odpowiedzialności wynikającej z Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt lub odpowiedzialności wynikającej z innych przepisów.
   Rekompensata za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód, o ile nie nastąpiło rażące zaniedbanie, inne umyślne działanie, zagrożenie życia lub zdrowia, przejęcie gwarancji jakości lub o ile nie wynika z odpowiedzialności cywilnej za produkt.
  6. Wyłączenia odpowiedzialności w art. XIII pkt. 3. dotyczą również odpowiedzialności osobistej pracowników, współpracowników i przedstawicieli CLICK-GAMES, jak również udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków, menedżerów społeczności (Community Managers), pracowników obsługi i ich zastępców.
  7. Przeniesienie ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika nie ma związku z powyższymi postanowieniami.
  8. CLICK-GAMES nie bierze odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą bezpośrednie lub pośrednie odnośniki (tzw. linki) umieszczane na stronach CLICK-GAMES, a które nie należą do oferty CLICK-GAMES. CLICK-GAMES w żadnym stopniu nie odpowiada za treść tych stron. Odpowiedzialność za tę treść spoczywa na operatorach danych stron.
 14. Ochrona danych
  1. Informacje o sposobie, zakresie, miejscu i celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych związanych z Umową, o danych wymaganych do dokonywania zamówień oraz o otrzymywaniu newsletterów CLICK-GAMES, jak również informacje o dostępie do danych Użytkownika oraz o prawie do edycji, zablokowania i usunięcia danych osobowych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie danych.
 15. Spory
  1. Wszelkie spory będą rozpatrywane w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W celu rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, za właściwość miejscową sądu ustala się ustawową właściwość miejscową, o ile ogólna właściwość miejscowa sądu Użytkownika znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku sporów z podmiotami handlowymi, sporów z osobami prawnymi prawa publicznego lub reprezentującymi odrębny majątek publiczno-prawny, za właściwość miejscową sądu ustala się Kraków.
Zapamiętaj mnie
Nie pamiętam hasła Rejestracja